Pafos Net

Τα αιωνόβια δέντρα ως ζωντανά μνημεία της Κυπριακής φύσης

title image

Η χλωρίδα της Κύπρου λόγω της γεωγραφικής της θέσης του κλίματος και των γεωλογικών και γεωμορφολογικών της γνωρισμάτων είναι πλούσια και αξιόλογη και  περιλαμβάνει αρκετά είδη σπάνια, κοινά  η τοπικά ενδημικά. Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχει μαζί με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στο πρόγραμμα  CARE-MEDIFLORA που στοχεύει στη διατήρηση σειράς φυτικών ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο Πρώτος Δασικός Λειτουργός στο Τμήμα Δασών, Τάκης Παπαχριστοφόρου, τονίζει ότι το έργο προβλέπει δράσεις διατήρησης, τόσο εντός όσο και εκτός τόπου για σπάνια και απειλούμενα Μεσογειακά είδη φυτών. Οι σημαντικότερες δράσεις που έχει αναλάβει το Τμήμα Δασών, επεσήμανε, περιλαμβάνουν συλλογή γενετικού υλικού, ενίσχυση πληθυσμών, εγκατάσταση φυτών σε νέες θέσεις, απομάκρυνση εισβλητικών ειδών και ανταγωνιστικής βλάστησης, περιφράξεις και άλλα. « Παράλληλα, μέσω των ερευνητικών εργασιών, επιδιώκεται η αξιοποίηση και η προβολή της χλωρίδας της Κύπρου και η  ενεργός συμβολή στη διατήρηση και τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας», είπε. «Εργασίες για κάποια φυτά αφορούν στα εξής:

Maresia nana var. Glabra: Ενίσχυση του υφιστάμενου πληθυσμού του φυτού στην παραλιακή ζώνη της κοινότητας Γιαλιάς. Έλεγχος του εισβλητικού είδους Acacia saligna (6,5 δεκάρια) στην περιοχή με σκοπό την προστασία και μελλοντική επέκταση του ενδιαιτήματος του είδους.

Anthemis tomentosa: Εγκατάσταση του είδους σε δύο νέες θέσεις (Ακάμας, Γιαλιά) Περιορισμός της πρόσβασης με χρήση ογκολίθων για προστασία του υφιστάμενου πληθυσμού του είδους στο δάσος Τίμης. Καταπολέμηση του εισβλητικού είδους Acacia saligna στην Τίμη (σε 4,5 δεκάρια).

Limonium mucronulatum: Ετοιμασία εδάφους και επανεισαγωγή του είδους στην Αλυκή Λάρνακας σε θέση όπου προϋπήρχε και καταστράφηκε, καθώς και δημιουργία περίφραξης στην περιοχή, με μεταλλικούς πασσάλους, για προστασία του ενδιαιτήματος».

xlorida1

Αναφορικά με τα αιωνόβια δέντρα ο κ. Παπαχριστοφόρου τόνισε ότι το Τμήμα Δασών σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, αλλά και τις Τοπικές και Εκκλησιαστικές Αρχές καθώς επίσης και τη συμβολή του κοινού σε αρκετές περιπτώσεις, έχει εντοπίσει και καταγράψει ένα μεγάλο αριθμό αιωνόβιων δέντρων σε ολόκληρο το Νησί.

« Τα δέντρα αυτά έχουν αξιολογηθεί ή αξιολογούνται και προωθείται σταδιακά η έκδοση Διαταγμάτων Προστασίας Δέντρων με βάση το άρθρο 39(ι) του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου», ανέφερε. « Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί Διατάγματα Διατήρησης για 115  μεμονωμένα  Δέντρα Μνημεία της Φύσης και 27 Ομάδες Δέντρων. Ένας επιπρόσθετος αριθμός αιωνόβιων δέντρων που έχουν εντοπιστεί εντός των κρατικών δασών και συγκεκριμένα 68  μεμονωμένα δέντρα και πέντε ομάδες δέντρων, προστατεύονται και συντηρούνται».

aionovia-dentra-2

Τα Δέντρα Μνημεία της Φύσης εκτός από τη φυσική φθορά, τις πυρκαγιές, την ανομβρία τις κλιματικές αλλαγές και τις παράνομες υλοτομίες, απειλούνται από φυσικούς παράγοντες όπως είναι οι ανεμοθλασίες, από εργασίες ανάπτυξης και τέλος από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, είπε ο αρμόδιος λειτουργός. Για αυτό και το Τμήμα Δασών προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και  συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης κάθε δέντρου και τη λήψη μέτρων συντήρησης ώστε να περιοριστεί ο ρυθμός φθοράς και τα δέντρα να διατηρήσουν την υγεία και ζωτικότητα τους.

« Οι εργασίες συντήρησης και προστασίας περιλαμβάνουν κλάδεμα, καθαρισμό σάπιων τμημάτων, κατασκευή αεραγωγών, υποστυλώσεις, ψεκασμούς, λίπανση και άρδευση σε περιόδους ξηρασίας», κατέληξε. « Αρκετά από τα φυτά και δέντρα που παρουσιάστηκαν στη διάλεξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Αρχιτεκτονική τοπίου».

xlorida2