Pafos Net

Πάφος: Στρατηγική ανάπτυξης για αγροτικές και αλιευτικές περιοχές

title image

Με σύνθημα σχεδιάζοντας την ανάπτυξη που θέλουμε, αλλά και κατόπιν της διαδικασίας διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Πάφου «Αφροδίτη» , έχει ξεκινήσει την υλοποίηση της  Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της Επαρχίας Πάφου για τη  προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Μιλώντας στο PafosNet ο πρόεδρος της Εταιρείας, Μάριος Ζαχαριάδης, ανακοίνωσε το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές που προκύπτουν από την Στρατηγική της επαρχίας Πάφου για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

« Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» δημιουργήθηκε από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα οργανωμένα σύνολα της επαρχίας και έχει κύριο σκοπό την  στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον προγραμματισμό και στην ιεράρχηση των τοπικών προτεραιοτήτων», αναφέρει. « Στόχος  της  εταιρείας είναι να αποτελέσει τον επιστημονικό μηχανισμό στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από την   αξιοποίηση και διαχείριση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των διαθέσιμων Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων.

Γενικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής, είναι η  προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και η υποστήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της επαρχίας Πάφου.

Βασική προτεραιότητα της είναι  να συμβάλει στην  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, μέσω της αναβάθμισης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος και της σύνδεσης του με τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής.

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης περιέχει δύο επιμέρους και αλληλοσυμπληρούμενα Σχέδια Δράσης. Ένα για τις χαρακτηριζόμενες ως αγροτικές περιοχές (περιοχές LEADER) και ένα για τις χαρακτηριζόμενες ως αλιευτικές περιοχές».

Με βάση την κατ’ αρχήν έγκριση των Σχεδίων Δράσης που απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων, εξηγεί ο πρόεδρος της εταιρείας, ο συνολικός προϋπολογισμός της Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τα δυο Σχέδια Δράσης ανέρχεται σε 5,300,000 ευρώ.

Το πρώτο Σχέδιο  Δράσης Leader έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ και αφορά σε δράσεις που θα εφαρμοστούν σε αγροτικές περιοχές. Όσον αφορά στο δεύτερο Σχέδιο Δράσης έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ και θα υλοποιηθούν δράσεις σε αλιευτικές περιοχές.

« Επιλέξιμες δράσεις όσον αφορά στο Σχέδιο LEADER», αναφέρει, « αποτελούν δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες, όπως διοργάνωση μαθημάτων για παραδοσιακά επαγγέλματα, για δραστηριότητες τουρισμού υπαίθρου κ.α.

Ακόμη, δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες , όπως ιδρύσεις, επεκτάσεις ή εκσυγχρονισμοί σε παραδοσιακά εστιατόρια ή καφενεία, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, μέχρι 29 κλίνες, επισκέψιμα αγροκτήματα, καταστήματα λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα, εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, την παράδοση, δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας» όπως δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων, διατήρησης ή αποκατάστασης και αναβάθμισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου, μελέτες σχετικές με την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό πλούτο, δράσεις περιβαλλοντικής συνείδησης, Αναπλάσεις και άλλα».

Προωθείται ακόμη, είπε ο Μάριος Ζαχαριάδης, η συνεργασία, που αφορά διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, ανάπτυξη ή εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό, κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για την αειφόρο προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα, διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ένταξη, γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες και άλλες μορφές συνεργασίας.

seminario-gia-xirolithies

Όσον αφορά στις δράσεις του δεύτερου σχεδίου και πιο συγκεκριμένα την Προτεραιότητα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020 το οποίο θα εφαρμοστεί σε αλιευτικές περιοχές, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αφροδίτη Πάφου, επισημαίνει την ενίσχυση του Αλιευτικού και Καταδυτικού Τουρισμού, που αφορά στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών ψαράδων και στην ενίσχυση του καταδυτικού προϊόντος της περιοχής, την  ενίσχυση της εμπορίας αλιευτικών προϊόντων που αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ψαραγορών, την μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων, με έμφαση στην ενίσχυση της  απασχόλησης στις οικογένειες των επαγγελματιών ψαράδων και την ενίσχυση νέων και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων χώρων εστίασης φρέσκου ψαριού.

«Στόχος του προγράμματος είναι επίσης», τονίζει, « η ανάδειξη και η προβολή του θαλάσσιου πλούτου, η εφαρμογή συμφώνων ποιοτήτων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο, βοηθούς τους ή μέλη της οικογένειας τους, η προώθηση των φρέσκων αλιευτικών προϊόντων, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με θέμα την αλιεία και τη θάλασσα, οι αναπλάσεις σε περιοχές πλησίον των αλιευτικών καταφυγίων ή και άλλα έργα ανάδειξης του αλιευτικού χαρακτήρα της περιοχής».

molos-pafou

 

Δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος όσον αφορά στα έργα δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο κ. Ζαχαριάδης, είναι τα μέλη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου «Αφροδίτη» τα οποία  συναποτελούν την περιοχή παρέμβασης. Όμως και οι επιχειρήσεις οι οποίες  εδρεύουν στην περιοχή παρέμβασης που στην περίπτωση μας είναι η επαρχία της Πάφου , θα είναι δικαιούχοι όσο αφορά στα ιδιωτικά έργα, διευκρινίζει.

« Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ, στην Λεωφόρο Ελλάδος 23, αλλά και από την ιστοσελίδα της εταιρείας  www.anetpa.com.cy . Επίσης ενημέρωση υπάρχει και από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ , του Τμήματος Γεωργίας και του  Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών».

agios-rafail

SOCIAL MEDIA